<< Gå tilbake til kurs

Digital dokumentasjon og samhandling HEL5008

Emnet egner seg for helsepersonell med ulik helsefaglig bakgrunn som jobber med digital kommunikasjon og dokumentasjon i helsevesenet. Emnet er på masternivå.

Søknadsfrist:
Kategori:

Beskrivelse av emnet

Emnet vil gi kunnskap om lover, rammer og føringer rundt dokumentasjon og digitale samhandlingsløsninger i helsevesenet Brukerperspektivet vil stå sentralt. Emnet vil gi kunnskap om rolle og rolleforståelse mellom ulike deltakere som anvender E-helseløsninger. Emnet gir også innsikt i pasientsikkerhet og datasikkerhet

Adgangsregulering

Opptakskravet er fullført bachelorgrad med helse og sosialfag.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten skal ha:

  • inngående kunnskap om lover og retningslinjer som regulerer informasjonssikkerhet og håndtering av personsensitive data i helsetjenesten.

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne:

  • analysere og forholde seg kritisk til relevante digitale dokumentasjons- og samhandlingsløsninger
    reflektere over roller og rolleforståelse ved digital informasjonshåndtering

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

  • anvende kunnskap om digitale dokumentasjons- og samhandlingsløsninger relatert til informasjonssikkerhet og etikk.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder

Digitale samlingsdager, samarbeidstid i grupper med oppgaver, selvstudium

Emneevaluering

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.

Eksamensbeskrivelse

Digital muntlig gruppeeksamen i uke 12 2024.

Hjelpemidler til eksamen

alle