<< Gå tilbake til kurs

EXAMEN FACULTATUM VED HSL-FAKULTETET – NETTBASERT – 10 STP EXF-0712

Emnet gir en innføring i humanioras og samfunnsvitenskapenes historie og tenkemåter. Det tar også for seg sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger. En konsentrerer seg om ulike begrunnelsesmåter og typer av forklaringer, om forholdet mellom vitenskap og samfunn, samt sentrale forskningsetiske problemstillinger. Emnet inkluderer også en innføring i informasjonskompetanse i regi av Universitetsbiblioteket.

Kategori:

Emnetype

Emnet inngår i førstesemesterstudiet. Det kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 – nettbaserte og desentaliserte emner.

Hva lærer du

Kunnskaper

Kandidaten skal ha:

  • Oversikt over hovedproblemstillinger innenfor den vitenskapsteoretiske diskusjonen omkring humaniora og samfunnsvitenskap.
  • Kunnskaper om humanioras og samfunnsfagenes historie og tenkemåter.

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne:

  • Kunne anvende den tilegnede metodiske og vitenskapsteoretiske kompetansen i videre studier.
  • Kunne reflektere kritisk over sin egen stilling som forvalter av vitenskapelig kunnskap.

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

  • Forholde seg til hva som er vitenskapsteoretisk og historisk særegent for de humanistiske og samfunnsvitenskapelige disiplinene.
  • Kunne delta i en akademisk diskusjon om hovedutfordringer for de humanistiske og samfunnsvitenskapelige disiplinene.
  • Uttrykke seg på en akademisk måte.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-2043F Ledelse av prosjekt 10 SP stp
BED-2017 Prosjektledelse, fordyping 10 SP stp

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og arbeid i digitalt klasserom. Forelesningene har som formål å gi oversiktskunnskap. Arbeidet i digitalt klasserom skal gi rom for fordypning og kritisk refleksjon over spørsmål som blir behandlet i forelesningene og i læreboka.

Det forutsetter høy grad av studentaktivitet og krever selvstendighet. Studentene besvarer ukentlig et oppgavesett med arbeidsoppgaver som blir vurdert og kommentert av veileder.

Timeplan

Se timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Hjemmeeksamen A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Ukentlige besvarelser Godkjent – ikke godkjent
Informasjonskompetanse (iKomp) Godkjent – ikke godkjent

UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Studentene skal levere inntil 10 ukentlige besvarelser i løpet av kurset. Besvarelsene vil bli godkjent dersom de oppfyller de faglige minimumskravene. Minst 7 av besvarelsene må være levert og godkjent for at studenten skal kunne ta eksamen i kurset. I tillegg skal studentene levere inn en arbeidsoppgave i informasjonskompetanse, som også må være godkjent.

Kontinuasjonseksamen

Det blir ikke arrangert kontinuasjonseksamen.