<< Gå tilbake til kurs

NETT FORETAKSSTRATEGI – 10 STP – BED-2003

Modulen vil inneholde følgende elementer:

  • Gi en introduksjon til strategibegrepet, hva som kjennetegner foretaksstrategier og elementene i strategisk ledelse
  • Gi studentene metoder og verktøy for strategisk analyse. Dette inkluderer nyere forskning og modeller innen strategisk ledelse med spesiell vekt på strukturanalyser, strategiske gruppeanalyser og verdikjedeanalyser
  • Forståelse av beslutninger og beslutningsprosesser relatert til utviklingen og implementeringen av foretaksstrategier. Dette inkluderer bedriftens strategiske valgmuligheter og kriterier for valg av strategier
  • Hvordan foretaksstrategier kan implementeres i bedrifter. Dette inkluderer ressursallokering og organisering og ledelse av bedriftens ressurser for effektiv implementering av de valgte strategiene.
Kategori:

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og undervises nettbasert.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 – enkeltemner på bachelornivå.

Hva lærer du

Kunnskaper

Kandidaten skal ha:

  • ha bred kunnskap om teoretiske modeller for strategisk analyse, strategiske muligheter for en organisasjon og iverksetting av strategi i praksis
  • kjenne til sentrale perspektiver og antakelser i strategifaget, og forstå hvorfor ny kunnskap er nødvendig når omgivelser og samfunn forandrer seg

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne:

  • kunne bruke sentrale strategiske verktøy til å identifisere viktig informasjon og analysere en organisasjons interne ressurser og sentrale markeds- og omgivelsesforhold
  • kunne anvende strategiske analyseresultater til å trekke implikasjoner for valg av strategi og på en reflektert måte evaluere analyseresultater så vel som strategiske valgmuligheter.

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

  • selv kunne utforme og evaluere forslag til strategi basert på strategiske analyseverktøy og integrerte kunnskaper og ferdigheter fra de øvrige økonomisk-administrative fagområdene
  • kunne delta i strategiprosesser – samarbeide, kommunisere og løse konflikter – for derigjennom å ivareta samfunnsansvar og etikk så vel som langsiktig lønnsomhet

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-2003 Foretaksstrategi 10 SP stp

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Videoforelesninger og webinarer.

Timeplan

Se timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Hjemmeeksamen A–E, stryk F

UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.