<< Gå tilbake til kurs

NETT GRUNNLEGGENDE REGNSKAP OG ANALYSE – 10 STP – BED-1002

 • Grunnleggende regnskapsforståelse.
 • Registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.
 • Avslutning av regnskapet.
 • Innføring i årsregnskap.
 • Vurdering av eiendeler og gjeld.
 • Regnskapsføring og skatt.
 • Kontantstrømoppstilling.
 • Regnskapsanalyse.
Kategori:

Emnetype

Studiet kvalifiserer til å veilede studenter, elever, kolleger, nytilsatte, ledere og brukere av ulike tjenester.

Opptakskrav

Utenlandsopphold er ikke aktuelt på dette studiet.

Hva lærer du

Kunnskaper

Kandidaten skal ha:

 • inngående kunnskap om utvalgte, sentrale teorier, metoder, begreper og empiri innen veiledning
 • inngående kunnskap om veileders roller og funksjoner i et tverrfaglig perspektiv
 • inngående kunnskap om relasjon og kommunikasjon i et veiledningsperspektiv
 • inngående kunnskap om læring og læringsprosesser
 • inngående kunnskap om etiske og juridiske krav til veiledning

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne:

 • planlegge, organisere, lede og gjennomføre veiledningssamtaler individuelt og i gruppe innenfor egen profesjon og tverrprofesjonelt
 • anvende veiledningsprosessen som en pedagogisk og faglig lærings- og utviklingsprosess
 • planlegge og gjennomføre vurderingssamtaler og foreta løpende skikkethetsvurdering
 • drive fagutvikling, vurdering og utprøving av ulike veiledningsmodeller og –metoder, studentaktive læringsformer og digitale arbeidsformer

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • kritisk vurdere egen veilederrolle og konteksten for veiledningen
 • reflektere over egen atferd og kommunikasjon, begrunne egen veiledningspraksis og eventuelt justere denne
 • identifisere og analysere utfordringer, etiske dilemma og juridiske utfordringer i veiledning, og drøfte valg av tilnærming og handlingsalternativer
 • anvende kunnskaper og ferdigheter i utfordrende samtaler

Undervisnings- og eksamensspråk

Studiet er et frittstående emne på masternivå, og kan søkes innpasset i masterløp.

Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 2 (20 studiepoeng) tilbys som påbygging av veilederkompetansen.

Undervisning

Studiet er nettbasert.

Datoer for samlinger våren 2024 (med forbehold om endringer):

Uke 2: 11. og 12. januar kl 09 – 15

Uke 5: 1. februar kl 09 – 12

Uke 9: 29. februar og 1. mars kl 09 – 15

Uke 12: 21. mars kl 09 – 12

Uke 17: 25. og 26. april kl 09 – 15

Uke 19 (6.-13. mai) : Hjemmeeksamen 7 dager

Timeplan

Se timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Hjemmeeksamen A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Individuell oppgave Godkjent – ikke godkjent

UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

Ett obligatorisk arbeidskrav som løses individuelt.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Kontinuasjonseksamen

Det vil arrangeres kontinuasjonseksamen ved campus Tromsø, Alta, Harstad og Narvik.