<< Gå tilbake til kurs

NETT KONTRAKTSRETT – 10 STP BED-2048

Kontraktsrett og anskaffelsesrett er følgende emner sentrale:

 • Inngåelse av avtaler
 • Tolking av avtaler
 • Reglene om ugyldige avtaler.
 • Reglene om offentlige anskaffelser

Reglene om inngåelse av avtaler dreier seg om hva menes med et dispositivt utsagn og om hva som skal til for at bindende avtaler er inngått. I tillegg behandles fullmaktslæren

I delen som omhandler avtaletolkning behandles først de ulike grunnprinsipper for tolking av dispositive utsagn, og deretter ulike tolkingsregler og tolkningsmomenter.

I forbindelse med ugyldige avtaler behandles innholdsmangler, habilitetsmangler, tvang, svik og lignende ugyldighetsgrunner. I tillegg behandles reglene om endring av urimelige avtaler og avtaler det vil stride mot redelighet eller god tro å gjøre gjeldende.

Kategori:

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 – Enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner.

Hva lærer du

Kunnskaper

Kandidaten skal ha:

 • Kunnskap om juridisk metode
 • Kunnskap om hvordan avtaler inngås
 • Kunnskap om tolkning og utfylling av avtaler
 • Kunnskap om sentrale ugyldighetsregler
 • Kunnskap om lemping av avtaler
 • Kunnskap om representasjon, herunder ulike fullmaktstyper
 • Kunnskap om de sentrale rettsreglene for anskaffelse

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne:

 • Identifisere og løse teoretiske og praktiske kontraktsrettslige og anskaffelses problemstillinger
 • Formulere, formidle og kunne løse kontraktsrettslige og anskaffelsesrettslige problemstillinger
 • Identifisere og formulere verdipremisser som får betydning ved fortolkning av kontraktsrettslige regler

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • God forståelse av den juridiske metoden som verktøy i møte med ulike juridiske problemstillinger.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-2043F Ledelse av prosjekt 10 SP stp
BED-2017 Prosjektledelse, fordyping 10 SP stp

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

En kombinasjon av opptak av forelesninger og ferdiginnspilt materiale.

Undervisningen streames live fra UiTs lokaler i Alta og opptak vil kunne bli brukt på et senere tidspunkt. Handelshøgskolen har gjennomført en vurdering av behandlingsgrunnlaget interesseavveining og henviser til Datatilsynets veileder om behandlingsgrunnlag.

Behandlingsgrunnlaget er «berettiget interesse» og formålet med bruken er å få formidlet faglig innhold og lærings prosesser. Live sendinger blir lagret og publisert på Canvas slik at materialet senere kan benyttes som repetisjon og/eller ses av studenter som ikke kunne følge Live sendingene (arbeid, sykdom etc). Innspillinger av høy kvalitet vil kunne benyttes også for senere års inntak dersom det er behov for det, men kun opptak av typen der foreleser er i sentrum.

Timeplan

Se timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Hjemmeeksamen A–E, stryk F

UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i dette emnet.