<< Gå tilbake til kurs

NETT REGNSKAPSTEORI OG VERDSETTING – 10 STP BED-2023

Emnet gir kunnskap om sentrale deler av det teoretiske fundamentet i finansregnskapet, samt innsikt i teori og praktisk anvendelse av regnskapsinformasjon til analyser og verdsettingsformål.

Kategori:

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og undervises nettbasert.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Hva lærer du

Kunnskaper

Kandidaten skal ha:

 • Kandidaten kjenner til det konseptuelle rammeverket for IFRS
 • Kandidaten har bred kunnskap om de grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk
 • Kandidaten har bred kunnskap om brukergruppenes informasjonsbehov og behovet for god regnskapsregulering
 • Kandidaten kjenner til forskjellen mellom resultat- og balanseorienterte regnskap
 • Kandidaten har kunnskap om sentrale måleproblemer i finansregnskapet utarbeidet etter norsk regnskapslovgivning (regnskapsloven og god regnskapsskikk) og internasjonale regnskapsstandarder (IFRS)
 • Kandidaten kjenner til diverse verdsettelsesmetoder for eiendeler og foretak
 • Kandidaten har innsikt i forskjellen mellom regnskapsmessig og økonomisk rentabilitet.
 • Kandidaten har innsikt i begrensningene i regnskapet og forskjellen mellom økonomiske og regnskapsmessige kostnader.

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne:

 • Kandidaten kan innregne og måle sentrale regnskapsposter ved hjelp av nasjonale og internasjonale regnskapsstandarder (NRS og IFRS)
 • Kandidaten kan analysere og anvende regnskapsinformasjon til verdsettingsformål
 • Kandidaten behersker diverse teknikker for å avdekke regnskapsmanipulasjon
 • Kandidaten kan utføre regnskapsanalyser for et foretak, både over tid og for detaljerte deler av virksomhetens verdiskapning
 • Kandidaten kan utarbeide kontantstrømoppstilling og anvende denne i analyse- og verdsettelsesformål

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • Kandidaten kan formidle kunnskap om nasjonal og internasjonal regnskapsregulering til ulike målgrupper
 • Kandidaten har innsikt i regnskapsfaglige etiske problemsstillinger slik som manipulasjon og juks.
 • Kandidaten har innsikt i utviklingen av regnskapet både etter nasjonale og internasjonale standarder.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

BED-2023 Regnskapsteori og verdsetting 10 SP stp
BED-2023F Regnskapsteori og verdsetting 10 SP stp

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være nettbaserte forelesninger, webinarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.

Timeplan

Se timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Hjemmeeksamen A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig innlevering 1 Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig innlevering 2 Godkjent – ikke godkjent

UiTs samleside om eksamen
 

Mer info om arbeidskrav

To skriftlige innleveringer.

Godkjent arbeidskrav har en varighet på 4 sammenhengende semestre, fra og med det semesteret arbeidskravet ble tatt.

Kontinuasjonseksamen

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.