<< Gå tilbake til kurs

NETTBASERT FORDYPNING I SPANSK GRAMMATIKK OG LITTERATUR – 15 STP SPA-2250

Emnet gir studentene:

 • Fordypning i spansk grammatikk (med særlig fokus på bruken av fortidsformene i konjunktiv, indirekte tale, forskjellige konstruksjoner med infinitiv, gerundium og partisipp, orddanning).
 • Oversikt over de mest sentrale verkene i spanskspråklig litteratur fra middelalderen til det 18. århundret. Hovedvekten vil bli lagt på Gullalderen. Studentene skal jobbe med både oversatte og originale tekster.

Studentene vil etter gjennomføring av kurset ha forbedret sine skriftlige og muntlige ferdigheter i spansk til et nivå C1.

Kategori:

Emnetype

Emnet er obligatorisk i NTNUs bachelor i spansk. Det kan tas som enkeltemne.

Emnet er en del av de obligatoriske emnene som kvalifiserer studenter til opptak på master i spansk språk / master i spansk litteratur.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: årsstudium i spansk

Søknadskode 9199 – enkeltemner (ikke realfag), lavere grad. Ordinære og nettbaserte emner

Hva lærer du

Kunnskaper

Kandidaten skal ha:

 • fått fordypet kunnskap om spanskspråklig litteraturhistorie og blitt kjent med sjangrer og litterære modeller fra forskjellige perioder
 • fått en bedre forståelse for bruk av tidsformene både i indikativ og konjunktiv, morfem, determinativer, plassering av adjektiv, leddsetninger og hovedsetninger, ordstilling, perifraser og tekster

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne:

 • har blitt kjent med grammatisk analyse og de viktigste og mer problematiske grammatiske forskjellene mellom norsk og spansk
 • er kjent med særtrekk ved ulike epoker i spansk og latinamerikansk litteratur og i stand til å kommentere litterære tekster

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • har nådd nivå C1 (avansert) i spansk, har fått fordypet kunnskap i den spanske deskriptive grammatikken
 • har supplert sin språkkunnskap med fordypet kulturell og litterær kunnskap
 • har kompetanse til å begynne med masterprogrammet i spansk

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

SPA-2011 Fordypning i spansk grammatikk 7.5 SP stp
SPA-2111 Sentrale verk i spanskspråklig litteratur 7.5 SP stp

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen er beregnet på norskspråklige studenter, men undervisningsspråket vil være spansk, med norsk som hjelpespråk.

Eksamensspråk er spansk.

Undervisning

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er nettbasert, med 1 samling ved NTNU.

Studentene må jobbe aktivt på egen hånd med tekstlesing, oppgaveløsning og snakketrening.

Undervisningsmåten er både teoretisk (30%) og praktisk (70%). Teori og praksis er fast tilknyttet emnet, i form av øvelser, tekstkommentarer, og skriftlige oppgaver.

Kvalitetssikring:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Timeplan

Se timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Hjemmeeksamen A–E, stryk F

Obligatoriske arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

Skriftlig oppgave i grammatikk Godkjent – ikke godkjent
Skriftlig oppgave i litteratur Godkjent – ikke godkjent
Muntlig Godkjent – ikke godkjent

UiTs samleside om eksamen

Mer info om arbeidskrav

 • 1 skriftlig oppgave i grammatikk (3-4 sider)
 • 1 skriftlig oppgave i litteratur (3-4 sider)
 • 1 muntlig presentasjon

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F tilbys det kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.