<< Gå tilbake til kurs

SAMMENLIGNENDE EUROPEISK POLITIKK – 10 STP STV-1003

Sammenlignende europeisk politikk studerer de politiske systemers utvikling over tid i Europa, med vekt på hva som kan forklare variasjonene landene imellom.

Kategori:

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap. Det passer som støtteemne for andre samfunnsfag, jus, fiskerifag og humanistiske fag. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad.

Hva lærer du

Kunnskaper

Kandidaten skal ha:

  • framveksten av den moderne staten
  • ulike veier frem mot det demokratiske systemet
  • ulike modeller for utforming av demokratiske institusjoner
  • ulike modeller for politisk organisering og deltakelse
  • logikken i tilnærmingen komparativ politikk, dens praktiske anvendelse og typiske forskningsspørsmål

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne:

  • redegjøre for sentrale forskjeller mellom politiske systemer i Europa og analysere bakgrunnen for slike forskjeller ved hjelp av metoder og teori fra komparativ politikk
  • drøfte selvstendig rollene til sub- og overnasjonale organisasjoner og aspirasjoner i dagens Europa

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

  • Studenten er kompetent til å formidle statsvitenskapelig kunnskap om politiske systemer i Europa og sammenlignende politikk generelt og har tilstrekkelig innsikt til å kunne diskutere sentrale spørsmål innen sammenlignende politikk i en faglig sammenheng.

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

STATSV-103 Internasjonal politikk og komparativ politikk 10 SP stp

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Det gis 10 dobbeltimer med forelesning (totalt 20 timer) og 7 dobbeltimer med seminar (totalt 14 timer). Gjennom seminarundervisning får studentene trening i å legge frem faglig stoff.

Timeplan

Se timeplan

Eksamen

Vurderingsform: Karakterskala:
Hjemmeeksamen A–E, stryk F

UiTs samleside om eksamen

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.