<< Gå tilbake til kurs

Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 1

Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 1 er et studium som gir formell kompetanse i veiledning og tverrprofesjonell samhandling i utdanning og yrke. Målgruppen er praksisveiledere i profesjonsutdanninger og ansatte i privat og offentlig sektor som utøver veiledning i utdanning og yrke. Studiet kvalifiserer til å veilede studenter, elever, kolleger, nytilsatte, ledere og brukere av ulike tjenester.

Studiet er universitetets tilbud til kvalifisering av praksisveiledere med utgangspunkt i Universitets- og høgskolerådets nasjonale retningslinjer for praksisveilederutdanning. Sentrale emner i studiet er veiledningsteorier og metoder, kunnskaps- og læringssyn, etikk, kompetanseutvikling og tverrprofesjonelt samarbeid. Veiledningssamtalen står sentralt.

Studiet er nettbasert.

Søknadsfrist:
Kategori:

Hva kan du jobbe som?

Studiet kvalifiserer til å veilede studenter, elever, kolleger, nytilsatte, ledere og brukere av ulike tjenester.

Utenlandsopphold

Utenlandsopphold er ikke aktuelt på dette studiet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten skal ha:

 • inngående kunnskap om utvalgte, sentrale teorier, metoder, begreper og empiri innen veiledning
 • inngående kunnskap om veileders roller og funksjoner i et tverrfaglig perspektiv
 • inngående kunnskap om relasjon og kommunikasjon i et veiledningsperspektiv
 • inngående kunnskap om læring og læringsprosesser
 • inngående kunnskap om etiske og juridiske krav til veiledning

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne:

 • planlegge, organisere, lede og gjennomføre veiledningssamtaler individuelt og i gruppe innenfor egen profesjon og tverrprofesjonelt
 • anvende veiledningsprosessen som en pedagogisk og faglig lærings- og utviklingsprosess
 • planlegge og gjennomføre vurderingssamtaler og foreta løpende skikkethetsvurdering
 • drive fagutvikling, vurdering og utprøving av ulike veiledningsmodeller og –metoder, studentaktive læringsformer og digitale arbeidsformer

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

 • kritisk vurdere egen veilederrolle og konteksten for veiledningen
 • reflektere over egen atferd og kommunikasjon, begrunne egen veiledningspraksis og eventuelt justere denne
 • identifisere og analysere utfordringer, etiske dilemma og juridiske utfordringer i veiledning, og drøfte valg av tilnærming og handlingsalternativer
 • anvende kunnskaper og ferdigheter i utfordrende samtaler

Videre utdanning

Studiet er et frittstående emne på masternivå, og kan søkes innpasset i masterløp.

Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 2 (20 studiepoeng) tilbys som påbygging av veilederkompetansen.

Samlinger

Studiet er nettbasert.

Datoer for samlinger våren 2024 (med forbehold om endringer):

Uke 2: 11. og 12. januar kl 09 – 15

Uke 5: 1. februar kl 09 – 12

Uke 9: 29. februar og 1. mars kl 09 – 15

Uke 12: 21. mars kl 09 – 12

Uke 17: 25. og 26. april kl 09 – 15

Uke 19 (6.-13. mai) : Hjemmeeksamen 7 dager

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende.