Vilkår og betingelser bestilling av kurs

 1. Avtalen
 2. Partene
 3. Priser
 4. Avtaleinngåelsen
 5. Betaling
 6. Levering
 7. Risikoen for varen
 8. Angrerett / avmeldingsfrist
 9. Forsinkelse og manglende levering – kjøperens rettigheter og frist for å melde krav
 10. Garanti
 11. Personopplysninger

Vilkår og betingelser bestilling av kurs

 1. Avtalen
  Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtale vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

 2. Partene
  Selger er Stiftelsen Kunnskapssenteret i Gildeskål, Øya 49 8140 Inndyr, kig@kig.no, 944 61 341, 976 624 025 og betegnes i det følgende som selger/selgeren.
  Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

 3. Pris
  Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterlige kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 4. Avtaleinngåelse
  Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.
  Avtalen er likevel ikke bindende hvis det er forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperen bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 5. Betaling
  Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir send fra selgeren til kjøperen.
  Ved betaling med faktura blir fakturaen til kjøperen utstedt ved ordrebekreftelse. Betalingsfristen fremgår på fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

 6. Levering
  Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant(er), har mottatt innkalling til kurs.

 7. Risikoen for varen/tjenesten
  Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant(er), har fått levering i tråd med punkt 6.

 8. Angrerett / avbestillingsfrist
  Kjøperen må gi selger melding om bruk av avbestillingsfrist innen 15 dager før start av kurs. I fristen inkluderes alle kalenderdager.
  Avbestilling anses overholdt dersom melding er sendt innen firsten. Kjøper har bevisbyrden for at avbestillingen er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig.
  Avbestillingen har følgende vilkår:
  • Ved avbestilling innen den 15 dagen før kursstart er omme vil det ikke påløpe noen kostnader.
  • Ved avbestilling mellom dag 14 og 8 før kursstart vil 50% av beløpet bli fakturert.
  • Ved avbestilling fra dag 7 før kursstart vil hele beløpet bli fakturert.
  Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale gjeldende sum til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å avbestille.

 9. Forsinkelse og manglende levering – kjøperens rettigheter og frist for å melde krav
  Dersom selgeren leverer tjenesten for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen velge å avslå de(n) nye foreslåtte datoen(e) uansett dato for nye forslag. Om kjøper bekrefter at de(n) nye datoen(e) passer vil punkt 8 tre inn igjen. Bekreftelse/avkreftelse må skje innen 48 timer fra varsling om endring. Om svar ikke er mottatt innen 48 timer vil dette regnes som en bekreftelse.
  Oppfyllelse
  Kjøperen kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring om selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.
  Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.
  Heving
  Dersom selgeren ikke kan leverer tjenesten til avtalt leveringstidspunkt, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer tjenesten innen tilleggsfristen, kan kjøper heve kjøpet.
  Leveres tjenesten etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen. Gjeldende tidsfrist er 48 timer etter beskjed er mottatt.

 10. Garanti
  Garanti som gis av selgeren, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. Selgeren garanterer å til enhver tid oppfylle lover og regler gjeldende for selgers tjenester.

 11. Personopplysninger
  Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, ku innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.