Aqua Battle

Sammendrag

Kunnskapsenteret i Gildeskål (Kigok) arrangerte «Aqua Battle» som består av konkurranser der 12 deltagere fra havbruksbedrifter og Nord universitet konkurrerer mot hverandre med hensikt å vise frem muligheter i fiskeri- og havbruksnæringen for å rekruttere og inspirere barn og unge til å velge marine næringer som utdanningsvei – bidra til yrkesstolthet til lærlinger under et lærlingeprogram – samt løfte frem bedrifter som er viktig for verdiskapningen i Nord – Norge og Norge for øvrig. Dette utførte vi i forbindelse med «Blå Uke» som er en faglig og kulturell feiring av havet og ble arrangert for første gang i Bodø våren 2021. En festival som tiltrekker seg alle som jobber i, eller har interesse for hva som beveger seg innen de Blå næringene.

Bakgrunn

Norge råder over store havområder. Vi forvalter rike fiskebestander og har naturgitte forhold langs kysten som gjør den svært godt egnet til havbruk. Fiskerinæringen i har lange tradisjoner i Norge og står sterkt i mange lokalsamfunn. Det å utvikle havbruksnæringen er en naturlig forlengelse av vår historie som fiskerinasjon. Havbruket sikrer i dag verdiskaping, arbeid, bosetting og samfunnsutvikling langs kysten. Sjømatnæringene bidrar til en betydelig verdiskapning, og skaper velstand og utvikling langs norskekysten.

Vi har tro på at igjennom prosjektet Aqua Battle med publikumsvennlig underholdning synliggjør vi karrierevalg innenfor marine fag og blå næring. Igjennom dette løfter vi også frem bedrifter fra havbruksnæringen, viser dens lagånd, kunnskap og muligheter. Gjennom praktiske og realistiske oppgaver ønsker vi å gi muligheter for lærlinger og bedrifter til å vise seg frem og vise en sportslig, kunnskapsrik og entusiastiske sider ved havbruksnæringen, som igjen viser frem verdiskapningen av sunn mat, jobbmuligheter og trygge arbeidsvilkår samt samarbeid som gir gode kår for helse og utvikling i samfunnet.

Vi har med oss rekruttering og omdømmebygging i vårt arbeid som vi mener er viktig for å nå myndighetenes mål – som er at sjømatnæring skal bli Norges viktigste næring frem til 2050. Kigok har lang erfaring med rekruttering til fiskerinæringen, og i dette prosjektet fokuserer vi på konkurranser. Igjennom dette får vi formidlet hvordan havbruksnæringen og fiskerinæringen legger til rette for viktige områder som bærekraftige samfunn som igjen gir helsefremmende vekstvilkår i tråd med Fn´s bærekraftmål og nasjonal handlingsplan som blant annet er:

  1. God utdanning – Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.
  2. Bærekraftige byer og lokalsamfunn – Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.
  3. Livet i havet – Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.
  4. God helse og livskvalitet – Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.
  5. Det handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge mulighetene for generasjonene som kommer etter oss. Et kosthold med mer frukt og grønt, mer fisk og mindre kjøtt, vil være et mer klimavennlig kosthold. «Utdrag fra nasjonal handlingsplan for bedre kosthold 2017-2021. Utgitt av Helse- og omsorgsdepartementet.»
Deltagere under en av konkurransene
Foto: Eirik Holdal
#TeamKigok med Erlend Elias
Foto: Eirik Holdal
Dommerpanelet
-->