Marin Innovasjonscamp

Sammendrag

Innovasjonscamp er en treningscamp i kreativitet og nyskaping. Deltagerne får et konkrete og praktiske oppdrag fra reelle problemstillinger i næringslivet, og skal gruppevis finne løsninger og presentere disse for en faglig jury. I denne innovasjonscampen har vi et spesielt søkelys på sjømatnæringen, og lokale bedrifter bidrar med de praktiske oppgavene og der igjennom forankre prosjektet i
næringslivet. Deltagerne er 8. og 9. klasse elever fra Salten. Kigok samarbeider med Ungt entreprenørskap som er veileder og ansvarlig for den pedagogiske utforminigen av elevoppgavene.

Bakgrunn

I en verden i rask endring er det behov for å bygge sterke personlige egenskaper og holdninger innen entreprenørskap. Det begynner med grunnleggende ferdigheter som å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, å kunne lese, regne, og bruke digitale verktøy. Videre må barn og unge utvikle evne og kompetanse til å mestre framtidens utfordringer. Det er ønskelig at den fremtidige arbeidskraften er en drivkraft for verdiskaping og nyskaping Slik lager man livskraftige lokalsamfunn og global bærekraftig utvikling.

Innovasjonscamp er utviklet for elever i ungdomsskolen og i videregående skole. Campen er en treningsleir med søkelys på kreativitet og nyskaping der elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom. I utdrag fra den nye overordnet del av læreplanverket, punkt 1.4 Skaperglede, engasjement og utforskertrang står det:

«Kreative og skapende evner bidrar til å berike samfunnet. Samarbeid inspirerer til nytenkning og entreprenørskap, slik at nye ideer kan omsettes til handling. Elever som lærer om og gjennom skapende virksomhet, utvikler evnen til å uttrykke seg på ulike måter, og til å løse problemer og stille nye spørsmål.»

Samarbeid med lokalt arbeids- og næringsliv er sentralt i en Innovasjonscampen. Bedriftene gir elevene den bakgrunnsinformasjonen de trenger for å løse utfordringen de får presentert. Gruppen må samarbeide om å finne fram til den mest innovative løsningen. Tilbud om veiledning underveis i prosessen øker elevenes læringsutbytte. Kigok ønsker å styrke samspillet mellom grunnskoleutdanning og næringsliv. Gjennom dette prosjektet vil vi gi unge forståelse av verdiskaping og nyskaping i næringslivet. Samtidig er tiltaket et rekrutteringstiltak for å skape interesse for utdanning og arbeid i marin sektor.

-->