Oksygenkurs

Kursbeskrivelse

Dette kurset dekker nødvendig kompetanse for «Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen.». Målet for kurset er at deltagerne skal lære å bruke oksygen på en sikker måte. En skal kjenne til risikoen ved bruk av oksygen og hvordan en unngår farlige situasjoner. Videre skal deltagerne bli kjent med regulatorer og doseringssystem, samt forstå viktigheten av tilstrekkelig sikring og tilsyn. Kurset tilfredsstiller lovens krav til brukernes grunnleggende kompetanse.
Kurset varer en dag.

Gyldighet

Kursdokumentasjon er gyldig i fem år.

-->