Rømningssikringskurs

Rømningssikring er et av de viktigste fokusområdene innen fiskeoppdrett, og deltagerne på kurset vil få oppdatert kunnskap om å hindre rømming av fisk. Fisk som rømmer fra akvakulturanlegg utgjør en risiko som NYTEK-standarden krever at oppdretter håndterer. På kurset blir man kjent med kravene i standarden og får praktisk erfaring med ulike verktøy for å identifisere og håndtere risiko, samt begrense rømming på oppdrettsanlegget.

-->