Videregående sikkerhetsopplæring – VSO

MÅL:
Deltakerne skal etter endt kurs kunne:
Ta kommando over redningsfarkost eller mann-overbord-båt under og etter utsetting. Betjene motor på redningsfarkost. Ha ansvar for overlevende og redningsfarkost etter at skipet er forlatt. Bruke innretninger til å angi posisjon, herunder sambands og signalutstyr og lys- og røyksignaler.
Lede brannslokningsoperasjoner om bord på skip. Organisere og lære opp brannlag. Inspisere og vedlikeholde anlegg og utstyr for branndeteksjon og brannslokking. Undersøke hendelser som involverer brann og utarbeide rapporter om disse.
Gi førstehjelp omgående i tilfelle av ulykke eller sykdom om bord.

FREKVENS:
Gyldig i 5 år.

MYNDIGHETSKRAV:
Kurset tilfredsstiller gjeldende emneplan utgitt av Sjøfartsdirektoratet ihht. STCW 78 kodens avsnitt A, tabell VI/2 – 1 Redningsfarkoster og mann-over-bord-båter unntatt hurtiggående mann-over-bord-båter, tabell VI/3 Brannledelse og tabell VI/4 – 1 Medisinsk førstehjelp.

INNHOLD:
Kurset inneholder obligatoriske minstekrav til videregående sikkerhets- og beredskapsopplæring for alle skipsoffiserer og andre i beredskapsfunksjoner på skip i henhold til STCW konvensjonen og STCW koden.

Kurset består av tre hoveddeler: Redning, brannvern og førstehjelp.
Redning:
Ta kommando over en redningsfarkost eller mann-over-bord-båt under og etter utsetting (teori og praksis)
Betjene motor på en redningsfarkost (teori og praksis)
Håndtere overlevende og redningsfarkost etter evakuering av skipet (teori og praksis)
Bruk av innretninger til å angi posisjon (teori og praksis)

Brannvern:
Lede brannslokkingsoperasjoner ombord på skip (teori og praksis)
Organisere og lære opp brannlag (teori og praksis)
Faste deteksjons og slokkeanlegg (teori)
Undersøke hendelser som involverer brann og utarbeide rapporter om disse (teori)

Medisinsk førstehjelp:
Førstehjelp i tilfelle ulykke eller sykdom om bord

Kurset tilsvarer tidligere IMO80.

-->