Hygienekurs

Hygieneregelverket stiller krav om at alle som jobber i sjømatindustrien skal ha nødvendig forståelsefor og kunnskap om næringsmiddelhygiene som kreves i produksjonen. Bedriftslederen er ansvarligfor at alle ansatte får nødvendig opplæring. Hygiene og bruk av kjemikalier i oppdrettsnærings kurs eren grunnleggende innføring i hygieneproblematikk og de konsekvenser det har for rengjørings- ogdesinfeksjonsrutiner for arbeidsflåter, oppdrettsanlegg …

Fiskevelferd

Kursbeskrivelse I henhold til krav fra Mattilsynet og Akvakulturdriftsforskriften skal alle driftsledere og røktere hafiskevelferdsmessig kompetanse. Kursopplegget er godkjent av Mattilsynet, og ivaretar dermed dette kompetansekravet. Kurset øker kunnskapen og bevisstgjøre om fiskens behov og krav for å prestere som ønsket. Dette er et viktig ledd i å heve den enkeltes mulighet til å skape …

Legemiddel og kjemikaliekurs

Etter «Lov om dyrehelsepersonell», §15 bruk av medhjelper, heter det at: «Dyrehelsepersonell kan isin virksomhet la seg bistå av annet personell forutsatt at det gis tilstrekkelig instruksjon og det førestilsyn. Den som overlater utførelse av oppgaver til andre, skal påse at vedkommende har dekvalifikasjonene som kreves for forsvarlig utførelse av oppgavene». Kurset tar sikte på …

Sykdom og sykdomsidentifisering

Man er pliktig å varsle Mattilsynet om sykdom hos akvatiske dyr. På kurset får du kunnskap omhvordan du enkelt kan oppdage og identifisere sykdom hos oppdrettsfisk. Kurset dekker kravene somer nedfelt i loven om dyrehelsepersonell, og i akvakulturdriftsforskriften for personell som skalhåndtere levende fisk.Kurset går over en dag.Det anbefales å gjenta kurset hvert femte år. …

Oksygenkurs

Kursbeskrivelse Dette kurset dekker nødvendig kompetanse for «Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen.». Målet for kurset er at deltagerne skal lære å bruke oksygen på en sikker måte. En skal kjenne til risikoen ved bruk av oksygen og hvordan en unngår farlige situasjoner. Videre …

Rømningssikringskurs

Rømningssikring er et av de viktigste fokusområdene innen fiskeoppdrett, og deltagerne på kurset vil få oppdatert kunnskap om å hindre rømming av fisk. Fisk som rømmer fra akvakulturanlegg utgjør en risiko som NYTEK-standarden krever at oppdretter håndterer. På kurset blir man kjent med kravene i standarden og får praktisk erfaring med ulike verktøy for å …